ممنون از همه دانش آموزان و همکاران در برگزاری دو برنامه ی هماوردی نستوهان و جشنواره ی ایرانشناسی